نخستین جشنواره «اهل قلم و هنر» وزارت دفاع برگزار شد

اولین جشنواره «اهل قلم و هنر» وزارت دفاع برگزار شد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “اولین جشنواره «اهل قلم و هنر» وزارت دفاع برگزار شد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۱۷ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...