بی‌عدالتی یک چالش اساسی در امر توسعه کشور است

بی‌عدالتی یک مساله بنیادی در امر پیشرفت کشور است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “بی‌عدالتی یک مساله بنیادی در امر پیشرفت کشور است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته گروه

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
«هادی سیاسی» باید از دشمن شناسی بالایی برخوردار باشد

«هادی سیاسی» می بایست از دشمن شناسی بالایی دارا باشد

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«هادی سیاسی» می بایست از دشمن شناسی بالایی دارا باشد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته

۲۹ دی ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...