امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه

امضای تفاهمنامه هم کاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “امضای تفاهمنامه هم کاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۱۱ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...