خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا

خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “خوشایندسازی محیط سربازی به دستور فرمانده معظم کل قوا” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
«فناوری» محور استفاده از تجهیزات دفاعی کشور است

«تکنولوژی» محور بهره برداری از ابزارهای دفاعی کشور است

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “«تکنولوژی» محور بهره برداری از ابزارهای دفاعی کشور است” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
تغییر رویکرد بکارگیری سربازان در نیروهای مسلح/ بهبود شرایط محیطی و رفاهی سربازان

تغییر نگاه بکارگیری سربازان در نیروهای مسلح/ افزایش شرایط مح...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “تغییر نگاه بکارگیری سربازان در نیروهای مسلح/ افزایش شرایط محیطی و رفاهی سربازان” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...