امروز در حوزه مهندسی نیازی به بیگانگان نداریم

امروز در عرصه مهندسی الزامی به بیگانگان نداریم

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “امروز در عرصه مهندسی الزامی به بیگانگان نداریم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. سردار عبداللهی در گفت‌وگو

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
ضرورت افزایش توان رزمی و عملیاتی مرزبانان در سرکوب اشرار و متجاوزان مرزی

ضرورت گسترش توان رزمی و عملیاتی مرزبانان در سرکوب اشرار و مت...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “ضرورت گسترش توان رزمی و عملیاتی مرزبانان در سرکوب اشرار و متجاوزان مرزی” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار

۹ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...
بهتر از دولت بخش خصوصی را حمایت می‌کنیم/ بنا به درخواست دولت‌ها در پروژه‌ها حضور داریم

بهتر از دولت بخش خصوصی را خدمات رسانی می‌کنیم/ بر طبق درخواس...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “بهتر از دولت بخش خصوصی را خدمات رسانی می‌کنیم/ بر طبق درخواست دولت‌ها در برنامه‌ها حضور داریم” که امیدواریم مورد

۱۶ تیر ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...