شهید رشید! بارها با شور حسینی برای مقابله با عناصر دست نشانده جبهه کفر در جهاد حضور یافته بود

شهید رشید! به دفعات با شور حسینی برای جلوگیری از عنصر های دس...

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “شهید رشید! به دفعات با شور حسینی برای جلوگیری از عنصر های دست نشانده جبهه کفر در جهاد حضور یافته

۲۲ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم

حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “حضور فرمانده تیپ رمضان در منزل شهید رشید+ فیلم” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار

۱۲ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...