فضای گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “محیط گسترده ادبیات انقلاب جای کار بسیاری دارد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. به نوشته خبرنگار فرهنگ

۲۴ تیر ۱۳۹۷ بیشتر بخوانید...
هنرمند نمی‌تواند نسبت به اتفاقات دنیا بی‌دغدغه باشد

هنرمند نمی‌تواند درمقایسه با اتفاقات دنیا بی‌دغدغه باشد

در باب فرهنگ و هنر نوشته ای داریم با عنوان “هنرمند نمی‌تواند درمقایسه با اتفاقات دنیا بی‌دغدغه باشد” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. «محسن مومنی شریف» مدیرعامل

۱۵ آبان ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...