مسئولین باید باور کنند که جایگاهشان حاصل خون شهداست

مسئولین باید باور کنند که جایگاهشان حاصل خون شهداست

در باب حماسه و جهاد نوشته ای داریم با عنوان “مسئولین باید باور کنند که جایگاهشان حاصل خون شهداست” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. قاسم رضیعی در

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...