پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند

پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند

در باب دفاع و امنیت نوشته ای داریم با عنوان “پروازهای عبوری از آسمان ایران باید مجوز داشته باشند” که امیدواریم مورد بهره برداری شما قرار بگیرد. امیر اسماعیلی در

۹ شهریور ۱۳۹۶ بیشتر بخوانید...